Omgevingswet en organisatieverandering

Omgevingswet en organisatieverandering

28 november 2019

De introductie van de Omgevingswet laat op zich wachten, maar zal toch echt binnen afzienbare tijd zijn beslag krijgen. Een recente inventarisatie door Binnenlands Bestuur liet zien dat het aantal organisaties dat in de voorbereiding op schema ligt zelfs is gedaald.

Door sommige deskundigen wordt de nieuwe Omgevingswet wel “de grootste staatsrechtelijke verandering sinds Thorbecke” genoemd. Zonder verder in te gaan op de enorme bundeling van wet- en regelgeving die binnen het fysiek en ruimtelijk domein zal moeten plaatsvinden, betekent de Omgevingswet met name een andere manier van werken en organiseren binnen organisaties die verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de regelgeving. Gemeenten zullen hierbij een belangrijke rol moeten vervullen, zoals zij dat ook, tot nu toe met wisselend succes, bij de transitie van de drie decentralisaties in het sociaal domein hebben gedaan.

 

Alle ballen in de lucht houden: we zijn er maar druk mee

12 november 2019

Iedereen is druk en moet veel ballen in de lucht houden. Zowel privé als zakelijk staat de agenda vol met “to do's”. Dat levert soms veel stress op. Het aantal burn-outs is de afgelopen jaren dan ook fors gestegen. Volgens cijfers van het CBS krijgt één op de zes tot zeven werknemers te maken met burn-outverschijnselen. Hoe komt het toch dat we allemaal zo druk zijn? En bovenal, hoe gaan we het tegen? Het artikel “Alle ballen in de lucht houden” gaat over prioriteiten stellen en keuzes maken op de werkvloer en wat je als organisatie kunt ondernemen in termen van HR beleid en instrumenten om medewerkers te helpen de (juiste) ballen in de lucht te houden.

Door Rosita Kornaat

Lees hier het artikel PDF

Groot denken, klein doen

25 september 2019

Het vergroten van het zelforganiserend vermogen

In gemeenteland (en daarbuiten) lopen de meningen sterk uiteen over het begrip zelforganisatie. Voor sommigen is het een heilig geloof, voor anderen een overdreven consultancyhype 'die in onze organisatie niet gaat werken'. Los van alle kretologie is een tendens zichtbaar die dit thema voor iedere gemeentelijke organisatie relevant maakt. Een pleidooi voor het vergroten van het zelforganiserend vermogen in de organisatie.


Door Bert Berghuis

Organisatie achter de transformatie

05 maart 2019

De transformatie is nog lang niet af. Op 7 november jl. vond bij de BARorganisatie daarom een 'keukentafelgesprek' plaats met managers van gemeenten. Hoe realiseert de gemeente samenwerking en sturing vanuit een integraler perspectief? De heilige graal is nog niet gevonden maar belangrijke praktijkinzichten zijn gedeeld.

Door Bert Berghuis en Rachida Moreira Figueiredo

Intergemeentelijke samenwerking

Intergemeentelijke samenwerking

20 december 2018

Meer ruimte voor de regio!

Gemeentelijke bestuurskracht en regionale daadkracht
In vrijwel iedere gemeente is de laatste jaren de term “bestuurskracht” wel gevallen. Rond dit begrip leven nogal wat interpretatieverschillen. In het (nog concept) nieuwe beleidskader herindeling (1) is dit begrip omschreven als “het vermogen van gemeenten om hun wettelijke en niet-wettelijke taken uit te voeren en daarvoor de benodigde maatschappelijke en bestuurlijke relaties aan te gaan”. Hiermee wordt bestuurskracht steeds meer een beoordeling van zowel maatschappelijke verbinding als regionale daadkracht. En dus iets waar gemeenten niet individueel over gaan.

Decentralisatie Sociaal Domein

Decentralisatie Sociaal Domein

31 oktober 2018

Na de transitie in het sociaal domein geven veel gemeentelijke organisaties aan nog maar aan het begin van de transformatie te staan. Om echt de lokale vruchten te kunnen plukken, de kosten in de hand te houden en de gewenste zorg en dienstverlening te leveren, is nog het nodige werk te verzetten. Veel organisatorische opgaven op het gebied van samenwerking en sturing liggen nog op het bordje van de managers in het sociaal domein.

Door Bert Berghuis en Rachida Moreira Figueiredo

Optimale flexibiliteit door beschrijven van bouwstenen

10 oktober 2018

Binnen organisaties is steeds meer behoefte aan flexibiliteit. De omgeving staat niet stil en voor organisaties is het belangrijk om in te kunnen spelen op de veranderingen die zich daarin voordoen. De behoefte die organisaties hebben om op een flexibele manier in te kunnen spelen op de omgeving waarin zij opereren, zien wij regelmatig terugkomen in ons werk. Middels diverse instrumenten willen wij het mogelijk maken voor organisaties om op een praktische manier in te kunnen spelen op de veranderingen die zij tegenkomen. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van het ontwikkelen van functieprofielen en functieboeken.

Op weg naar meer zelfsturing: Een route vol belevenissen

Op weg naar meer zelfsturing: Een route vol belevenissen

20 september 2018

Steeds meer (inter-)gemeentelijke organisaties werken of willen gaan werken volgens het concept van zelfsturing. Dit was de reden voor BuitenhekPlus om hier in 2017 en 2018 nader praktijkonderzoek naar te verrichten. Aangevuld met onze eigen ervaringen in de adviespraktijk, hebben wij de succesfactoren en randvoorwaarden op weg naar meer zelfsturing gedestilleerd.

Door Marc van Venrooij, Rosita Kornaat en Angela Barendregt