Ondernemingsraad reflecteert op thema's uit besturingsfilosofie

18 January 2022

De nog jonge gemeente Hoeksche Waard is op 1 januari 2019 van start gegaan na een gemeentelijke herindeling van vijf Zuid-Hollandse gemeenten. Een gemeentelijke herindeling is al geen eenvoudige opgave maar het doorzetten van de ontwikkeling na fusie vraagt ook  buitensporig veel energie en aandacht van alle actoren: college, directie, management en medewerkers.

Na bemensing van sleutelfuncties en afronding van de plaatsingsprocedure zijn de posities ingenomen, maar moet nog veel werk worden verzet. Na het “fusiespoor” volgt het “ontwikkelspoor”. Fuseren is bouwen en groeien en kent groeistuipen.

Ondernemingsraad reflecteert op thema's uit besturingsfilosofie

Nu drie jaar na fusie was de vraag van de directie aan de ondernemingsraad: 'waar staan we en wat hebben we bereikt?'. Die vraag wil de directie niet alleen beantwoorden samen met het management. De directie heeft de ondernemingsraad gevraagd om reflectie op vier centrale thema's uit de besturingsfilosofie:

  • De rol van de directie na fusie.
  • De rol van de teamleiders na fusie.
  • De stand van zaken rond zelforganisatie.
  • De stand van zaken rond 100% dienstverlening.

Thema's die in belangrijke mate bijdragen aan de ontwikkelopgave van de nieuwe gemeente. Het neerleggen van de vraag aan de ondernemingsraad draagt in belangrijke mate bij aan het geven van uitvoering aan artikel 2 van de Wet op de Ondernemingsraden: “De Ondernemingsraad is er in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen”. Als bureau hebben wij al meermalen de gemeente Hoeksche Waard mogen begeleiden, ook op het terrein van medezeggenschap. Zowel waar het betreft de Ondernemingsraad als eigen instituut, maar ook in de gezamenlijke dialoog tussen Ondernemingsraad en WOR-bestuurder.

Tijdens een interactieve bijeenkomst begin dit jaar hebben Lauren Groeneveld-Hammink en Paul Wiegerinck de vier thema's uitgediept samen met de Ondernemingsraad. Vragen daarbij waren onder andere: “wat hebben we bereikt”, “wat hebben we nog niet bereikt”, “wat dragen we als Ondernemingsraad bij aan verbeteringen”. De resultaten van deze bijeenkomst worden daarna gedeeld tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van Ondernemingsraad en Directie.

Als regel geldt dat na herindeling de organisatie nog tijd nodig heeft om te groeien/te ontwikkelen. Het is evident dat de pandemie ten koste is gegaan van de ontwikkelopgave. De Ondernemingsraad was unaniem in het oordeel: ondanks de pandemie is veel bereikt (gemiddelde rapportcijfer is 7) en gaat graag de dialoog aan met de Bestuurder (directie) over blijvende verbetering/ontwikkeling.

Interesse in onze dienstverlening op het snijvlak van medezeggenschap en organisatie advies zoek dan contact met BuitenhekPlus via info@buitenhekplus.nl of 033 - 245 49 45.