Sleutelrol management bij wendbare organisaties

16 december 2019

Veel gemeenten zetten in op meer wendbaarheid van hun organisatie. Veelal vanuit de wens dat er sneller wordt gereageerd op ontwikkelingen en dat er meer van buiten naar binnen, integraler en opgavegericht moet worden gewerkt. Welke rol het management van organisaties in deze ontwikkelingen heeft, daarover verschillen de meningen en inzichten.

De maatschappij verandert in een dermate hoog tempo dat continu veranderen noodzakelijk is voor organisaties. Ook speelt de veranderende samenwerking in organisaties van verschillende generaties een rol. Ouder zijn betekent niet altijd meer ervaring en beter in het werk zijn. Generaties kunnen en moeten meer van elkaar leren. De noodzakelijke wendbaarheid van organisaties maakt ze steeds minder bestuurbaar vanuit (bijvoorbeeld) een centrale directie en met een voor iedereen werkbaar beleid met bijbehorende regels.

Om wend- en veranderbaar te kunnen zijn, moeten mensen in organisaties een zekere mate van autonomie hebben om hun werk zo te organiseren dat ze een goede balans kunnen vinden in het realiseren van doelen, helpen van collega's en klanten en hun eigen werkaanpak en tijdsindeling. In de beweging naar een meer wendbare organisatie, zullen leidinggevenden er onder andere ervoor moeten zorgen dat medewerkers meer zelforganiserend kunnen worden, maar ook dat bepaalde schotten in de organisatie verdwijnen. Dit vraagt een verandering van de rol van de leidinggevenden in de organisatie, een andere wijze van leidinggeven en een aangepast leiderschapsprofiel.  

De kwaliteit en rolinvulling van leidinggevenden is een cruciale factor. Maar alles valt of staat met de kwaliteit van de leidinggevenden. Veel organisaties ontplooien veel initiatieven om in het kader van organisatieontwikkeling medewerkers in beweging te krijgen, zonder de rol van het management daarbij kritisch te beoordelen. Wendbaarder worden kan naar onze mening alleen maar plaatsvinden als ook de managementstructuur en het managementprofiel stevig onder de loep worden genomen. Of dat minder, meer, ander of zelfs helemaal geen management vraagt zal per organisatie verschillen.

Sleutelrol management bij wendbare organisaties

Welke beweging een organisatie ook maakt, het inzetten op wendbaarheid en vormen van zelforganisatie zal van invloed zijn op de rol en verantwoordelijkheid van huidige managers. In welke mate zij zelf een centrale rol kunnen of juist moeten vervullen hangt van verschillende factoren af zoals bijvoorbeeld:

  • de wenselijke rol van het management bij organisatie brede vraagstukken en ontwikkelingen;
  • de wenselijke rol van managers bij het stimuleren van wendbaarheid in de organisatie;
  • de wijze waarop formele bevoegdheden in de organisatie zijn of worden belegd;
  • de rol van management in bij organisatieonderdeel- overstijgende programma's en opgaven.

Over dit onderwerp organiseert BuitenhekPlus op 16 januari a.s. 's middags een rondetafelgesprek voor gemeentesecretarissen, directieleden, HR-managers. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Via onderstaande link kunt u zich aanmelden.


https://www.buitenhekplus.nl/agenda/ronde-tafel-bijeenkomst-sleutelrol-voor-veranderend-management