Fusieproces Hoeksche Waard voorbode voor succesvolle en leuke gemeente?

09 juli 2018

De 5 gemeenten van het eiland Hoeksche Waard zijn verdeeld over de wenselijkheid van een gemeentelijke herindeling. Onder voorbehoud van besluitvorming in Tweede en Eerste Kamer is in januari 2018 toch gezamenlijk gestart met het ontwikkelen van de besturingsfilosofie, de hoofd- en detailstructuur, functieboek 1 en 2, het selectieproces en de voorbereiding op het plaatsingsproces. Binnen een half jaar zijn al deze 'producten' conform planning opgeleverd, resulterend in een definitief besluit van de stuurgroep met een positief advies van de BOR! Dit proces verliep ook nog eens opvallend soepel maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Wat waren de Hoeksche Waardse succesfactoren?

Omgevingsdienst in transitie

11 juni 2018

Omgevingsdienst in transitie

Gelet op de unieke functies van een omgevingsdienst en tegen de achtergrond van de veranderende rol van de overheid (omgevingswet) is het nodig de huidige structuur, cultuur en werkwijze te overdenken. Recent hebben we een omgevingsdienst geadviseerd en begeleid bij de doorontwikkeling van de organisatie. Organisch omschakelen naar een andere organisatie die toekomstbestendig is en van nog grotere meerwaarde voor de deelnemende gemeenten en provincie is.

De omgevingsdiensten zijn opgericht met als beoogde meerwaarde samenwerken, kwaliteit, toepassing van het gelijkheidsbeginsel en de functie van kenniscentrum voor de regio. Deze toegevoegde waarde kan ten volle worden waargemaakt door het voortdurend ontwikkelen en samen delen van expertise door de professionals. Dwars door de organisatie(grenzen) heen. Tijdens de oprichtingsfase is bij omgevingsdiensten veel aandacht uitgegaan naar processen harmoniseren, de bedrijfsvoering werkend krijgen en één organisatie worden. Daarmee het vertrouwen van de deelnemende gemeenten en provincies laten groeien. We merken dat de huidige manier van waaruit veel omgevingsdiensten zijn georganiseerd echter niet langer houdbaar en zeker niet duurzaam is in de toekomst, voor de volgende fase van ontwikkeling.

Evalueren van gemeentelijke fusieorganisaties: de belofte inlossen

23 mei 2018

De Tweede Kamer heeft onlangs groen licht gegeven aan maar liefst 12 gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2019. Bij zeven ervan zijn we als BuitenhekPlus actief betrokken; van besturingsfilosofie tot en met plaatsingsproces. Na verloop van tijd wordt ons vaak gevraagd om mee te denken bij de bijstelling en aanscherping van wat bedacht is in praktijk.

Twee Hollandse fusies van gemeenten: Vergezichten dicht bij huis

06 april 2018

Enkele hoofdrolspelers uit de per 1 januari 2017 ontstane ambtelijke fusies blikken in een rondetafelgesprek terug op het totstandkomingsproces van de beide fusies in Noord- en Zuid-Holland. Wat waren de redenen om ambtelijk samen te gaan? Wat zijn succesfactoren van het fusieproces en zijn er tips voor andere gemeenten die ambtelijk of bestuurlijk willen fuseren?

Door Bert Berghuis en Paul Wiegerinck

Regionale bijeenkomsten - De route naar zelfsturing/zelforganisatie

03 april 2018

Veel organisaties werken of willen gaan werken volgens het concept van zelfsturing/zelforganisatie waarbij medewerkers de ruimte krijgen om hun werk zo in te richten dat zij de gestelde resultaten kunnen bereiken. Dit was reden voor BuitenhekPlus om hier in 2017 nader onderzoek naar te verrichten en in kaart te brengen wat de ambities, praktijkervaringen en bijbehorende randvoorwaarden voor organisaties zijn op dit gebied. Wij hebben toen (inter-)gemeentelijke organisaties benaderd en hen verzocht hieraan mee te doen door een vragenlijst in te vullen.

In aanvulling op dit voornamelijk kwantitatieve onderzoek hebben wij de informatie over dit onderwerp tevens verder verdiept middels een aantal meer kwalitatief gerichte interviews met ervaringsdeskundigen op het gebied van zelfsturing/zelforganisatie. Stuk voor stuk met hun eigen verhaal. En stuk voor stuk met hun eigen kijk op de randvoorwaarden en kritische succesfactoren voor de implementatie van een zelfsturende/zelforganiserende manier van werken.

De verschillende verhalen en ervaringen willen wij graag met u delen. Daarnaast zijn wij ook erg benieuwd naar úw ervaringen met dit onderwerp en wisselen wij graag met u van gedachten om met elkaar tot nieuwe inzichten te komen en u te helpen om uw route naar zelfsturing/zelforganisatie (verder) uit te stippelen. Dit maken wij mogelijk door een drietal regionale bijeenkomsten die wij
organiseren.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

30 maart 2018


In 2020 vervalt de ambtelijke rechtspositie en krijgen ambtenaren dezelfde arbeidsrechtelijke positie als medewerkers in de private sector. Het is de bedoeling dat zij daar zelf weinig van merken, maar achter de schermen hebben gemeenten er de komende twee jaar hun handen vol aan. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de inventarisatie en omzetting die dit vraagt van overeenkomsten, individuele afspraken, voorschriften, regelingen, statuten, procedures en beleid van bestuursrecht naar arbeidsrecht. Anderzijds en dit moet zeker niet worden onderschat, leiden de nieuwe spelregels tot een verandering in besluitvorming- en medezeggenschapscultuur en daarnaast in de belevingswereld van medewerkers. Leidinggevenden, medewerkers en medezeggenschapsorganen zullen dus nadrukkelijk meegenomen moeten worden in deze verandering door middel van informatievoorziening, voorlichting en opleiding.      

Een projectmatige aanpak biedt de meeste garantie voor het goed doorlopen van het implementatieproces. Hierbij maken we voor het gemak onderscheid in een aantal onderwerpen: 

Masterclass gemeentelijke fusies geprolongeerd!

15 maart 2018

BuitenhekPlus organiseert op 7 en 14 juni de 4e masterclass voor gemeenten om zich voor te bereidenop organisatorische en personele aspecten van fusies. Deze masterclass is vooral bedoeld voor sleutelspelers van een gemeentelijke samenwerking of fusie zoals bestuurders, managers, interne projectleiders, HR-professionals of leden van medezeggenschapsorganen.