Onze oplossingen

Organisatieadvies

Moderne organisaties werken volgens het principe van de lerende organisatie. Zij lossen op deze manier veel organisatorische vraagstukken zelfstandig op. Het nadeel daarvan is dat organisaties de blik soms te veel van binnen naar buiten richten. Dan is het verstandig om, samen met een externe partij, te zoeken naar nieuwe richtingen of oplossingen.

BuitenhekPlus kiest ervoor om veranderingen samen met de klant en procesmatig tot stand te brengen. Onze aanpak is vooral oplossingsgericht, out-of-the-box en inspirerend. Wij geloven niet in managementdogma's, standaardmodellen en hoog over vliegende abstracties. Wij geloven wel in maatwerk. In onze visie ondersteunen structuren, technologieën en systemen de mensen. Niet andersom. Daarom staat transparantie en een open communicatie in onze aanpak centraal. Bij elke vraagstelling nemen we de cultuuraspecten mee en communiceren we zorgvuldig over de rol en bijdragen van alle stakeholders. Omdat ontwikkeling niet zonder draagvlak kan.

Fusie en samenwerking

Maatschappelijke opgaven gaan in het publiek domein bijna altijd over de grenzen van de organisatie heen. Of het nu om veiligheid, bereikbaarheid, zorg, economie of landschap gaat. Dat betekent dat organisaties partners nodig hebben om hun doelen te bereiken. Partners waarmee verbindingen moeten worden gemaakt. De keuze voor de vorm van de samenwerking moet aansluiten bij die verbinding. Denk aan een gemeenschappelijke regeling, een informele netwerksamenwerking, een convenant of een ketensamenwerking. Een (bestuurlijke) fusie tussen organisaties is de meest ultieme en vergaande vorm van samenwerking. Maar ook nieuwe en experimentele (bestuurs)vormen van regionale samenwerking zijn denkbaar op basis van de nieuwe richtlijnen van BZK. BuitenhekPlus is nauw betrokken bij de verkenningen op dit terrein en kan uw organisatie bijstaan in het onderzoeken en uitwerken van de passende bestuursvorm.

HR-management

Organisaties bereiken resultaten door en met mensen. Human Resources Management geeft richting aan de ontwikkeling van zowel teams als individuele medewerkers binnen organisaties en is daarmee een belangrijke sleutel tot succes. De visie achter het HR-beleid moet dus ook kloppen met de praktijk, en werkbaar zijn, voor managers én medewerkers. Niet beleid en de de toolkit, maar het doel: dat is waar wij ons sterk voor maken.

Eigentijds HR-beleid houdt rekening met het tempo waarin nieuwe ontwikkelingen zich aandienen. Met nieuwe manieren van werken, de individualisering van de samenleving en de veranderende arbeidsmarkt. Maar ook met nieuwe behoeften zoals het sturen op resultaat, het binden van talent en het langer en duurzaam inzetten van arbeidskrachten. BuitenhekPlus volgt deze ontwikkelingen en ondersteunt organisaties bij innovatie en implementatie van HR-beleid- en instrumenten.

Beloningsmanagement

BuitenhekPlus is al 25 jaar toonaangevend op het brede terrein van beloningsmanagement. Niet alleen door de eigen systemen, maar ook vanwege de brede expertise van de adviseurs met andere tools op het gebied van functiebeschrijven- en waarderen en aan competenties en prestatie gekoppelde vormen van beloning. Klanten binnen publiek en private sector weten BuitenhekPlus voor dit soort vraagstukken blindelings te vinden.

Beloningsmanagement is de wijze waarop organisaties omgaan met de relatie tussen prestaties en beloning van mensen. Een gedegen en objectief beloningsbeleid vormt de basis voor een solide personeelsbeleid en is daarmee het fundament voor een succesvolle organisatie die waarde wil verbinden aan functies, performance en competenties. BuitenhekPlus adviseert over alle aspecten van beloningsmanagement vanuit de integrale HR-cyclus. Omdat we uit ervaring weten dat beloning nooit op zichzelf staat. Samenwerken met BuitenhekPlus betekent zorgvuldige aandacht voor communicatie, draagvlak en een gestructureerde aanpak.

Download de brochure voor meer informatie.

Leren & ontwikkelen

BuitenhekPlus omarmt Leren & Ontwikkelen. Een concept, dat borg staat voor de koppeling tussen theorie en praktijk. Leren wordt leren beleven. Geen muffe zaaltjes en theoretische lezingen of presentaties over missie en visie, maar no-school-learning door doen en ervaren. Leren & Ontwikkelen sluit, in de visie van BuitenhekPlus, aan op de manier waarop organisaties structureel willen omgaan met individuele- en teamontwikkeling. Omdat wij niet geloven in op zichzelf staande standaard trainingen. Omdat we geloven dat het effect daarvan niet structureel is. En omdat we wel geloven in de menselijke maat. Waarin talent niet altijd maakbaar is, maar persoonlijk succes of teamprestaties wel ontwikkeld kunnen worden. Wij helpen uw organisatie graag om Leren & Ontwikkelen in te bedden in uw visie op strategisch opleiden, personeelsplanning en persoonlijke ontwikkeling.

HR-tooling

HR-beleid is maatwerk. Dat is en blijft altijd ons vertrekpunt. In dat maatwerk kunnen digitale oplossingen organisaties nieuwe kansen bieden. Mits niet de oplossing zelf maar het doel van de oplossing het ijkpunt is. Samen met haar samenwerkingpartners helpt BuitenhekPlus klanten om voor verschillende HR-processen die oplossingen te bieden die organisaties echt verder helpen. Oplossingen die flexibiliteit bieden en waarbinnen organisaties eigen keuzes kunnen blijven maken. Zodat niet het systeem leidend is, maar de invulling daarvan door de klant.

BuitenhekPlus biedt al digitale en webbased oplossingen op het gebied van functiebeschrijving en -waardering (HR21, RATO-PRO en FUWA-MET), op het gebied van talentontwikkeling- en evaluatie (Talent Manager), en ter ondersteuning van plaatsingsprocessen bij fusies en reorganisaties (BRS). Daarnaast kan BuitenhekPlus organisaties ondersteunen bij grootschalige digitale enquêtes en onderzoeken. Maar ook in andere digitaliseringsvraagstukken kan BuitenhekPlus oplossingen aanreiken. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Interim-dienstverlening

Interim-dienstverlening is voor BuitenhekPlus meer dan een tijdelijke oplossing. Wij vinden dat interim-ondersteuning bij moet dragen aan de doelstellingen van de organisatie. Juist om die reden kiezen wij bewust voor specialisatie op dit terrein. BuitenhekPlus verleent interim-diensten door zowel eigen medewerkers als zzp’ers in te zetten. We selecteren de juiste interimmer op basis van kennis en vaardigheden, inpasbaarheid en persoonsprofiel. Ons aanbod is altijd gericht op het beginsel no cure no pay. Ook in de contractsvorm stellen wij ons flexibel op. Resultaten, ambities en budgettaire overwegingen moeten met elkaar in balans zijn. Wij zien het als een uitdaging om voor elke vraag een bevredigende oplossing te vinden. BuitenhekPlus heeft een kwalitatief hoogwaardig bestand van interim-managers die complexe projecten en/of programma´s kunnen begeleiden. Maar we selecteren ook de juiste manager om uw organisatie door ontwikkelingen of veranderingen op strategisch niveau te leiden. Of de juiste kandidaat om tijdelijk lijnmanagers te vervangen op het (tactische) niveau van staf- of productie-eenheden. BuitenhekPlus biedt organisaties tijdelijke oplossingen op expertniveau op de volgende vakgebieden: personeel en organisatie, communicatie en juridische zaken.

Juridisch advies

In een samenleving die steeds verder juridiseert, groeit de behoefte aan proactieve juridische bijstand. Die juridische bijstand zien we bij BuitenhekPlus niet als een middel om geschillen te beslechten, maar veel meer om geschillen te voorkomen. En om processen, procedures, besluitvorming en verhoudingen controleerbaar te maken.

Leiderschap voor vrouwen

Gelukkig zien we steeds vaker vrouwen in leidinggevende functies, toch vormen zij nog steeds een ruime minderheid. Jammer, want vrouwen hebben ‘andere’ leiderschapskwaliteiten. ‘Bij BuitenhekPlus is de verhouding man/vrouw al jaren in balans’, aldus Eddy Buitenhek. ‘Een bewuste keuze en nooit spijt van gehad. Een gelijkwaardige balans tussen feminien en masculien, dat is wat wij iedere organisatie gunnen en adviseren, vandaar dit initiatief’.

Een platform plus nieuwsbrief. Voor vrouwen die een stap vooruit willen zetten, door willen groeien naar leidinggevende functies of daar al zijn. Met periodiek een interview, een informatief gesprek met een vrouw die wij als voorbeeld zien. Ter inspiratie. Daarnaast beschikt BuitenhekPlus over de tools, trainingen en kennis om vrouwen bij het realiseren van hun ambities te helpen.

Leiderschap voor vrouwen. Meer weten over dit initiatief en de mogelijkheden?
Neem dan contact op met Rosita Kornaat.