HR-management

Organisaties bereiken resultaten door en met mensen. Human Resources Management geeft richting aan de ontwikkeling van zowel teams als individuele medewerkers binnen organisaties en is daarmee een belangrijke sleutel tot succes. De visie achter het HR-beleid moet dus ook kloppen met de praktijk, en werkbaar zijn, voor managers én medewerkers. Niet beleid en de de toolkit, maar het doel: dat is waar wij ons sterk voor maken.

Eigentijds HR-beleid houdt rekening met het tempo waarin nieuwe ontwikkelingen zich aandienen. Met nieuwe manieren van werken, de individualisering van de samenleving en de veranderende arbeidsmarkt. Maar ook met nieuwe behoeften zoals het sturen op resultaat, het binden van talent en het langer en duurzaam inzetten van arbeidskrachten. BuitenhekPlus volgt deze ontwikkelingen en ondersteunt organisaties bij innovatie en implementatie van HR-beleid- en instrumenten.

Personeelsplanning en mobiliteit

De arbeidsmarkt verandert. Zowel aan de instroom- als de uitstroomkant. Dus is het belangrijk dat organisaties weten wat, en vooral wie, ze in huis hebben. En dat de opbouw en samenstelling van het personeelsbestand aansluit bij de continu veranderende behoefte van de organisatie. BuitenhekPlus helpt organisaties zich voor te bereiden op verandering. Onze adviseurs ondersteunen met het voorbereiden en uitvoeren van beleid en instrumenten gericht op de strategische planning van in-, door- en uitstroom.

Talent- en competentiemanagement

Binden en boeien. Daar gaat het om bij organisaties die succesvol willen zijn en blijven. In de visie van BuitenhekPlus is dit een proces. Een proces dat begint bij de functies en rollen in de organisatie en de verbinding aan normatief kader in termen van gewenste kwaliteit, competenties en resultaten. De volgende stap is de ontdekkingsreis naar talent in uw organisatie. Door te weten wat u in huis heeft, en wat de organisatie nodig heeft, kunt u uitdaging en perspectief bieden aan de medewerkers. Met de juiste tools kunt u talent ontwikkelen en individuele loopbaanpaden in kaart brengen. Tegelijkertijd kunt u in beeld brengen waar de kracht en zwakte van uw organisatie zit en hoe en waar de organisatie zich moet versterken. Talent- en competentiemanagement is meer dan een vocabulaire. Het raakt de essentie van het personeelsbeleid: hoe waarborg je als aantrekkelijke werkgever de kwaliteitsstandaard van je organisatie?
BuitenhekPlus biedt u hierin zowel beleidsmatige en inhoudelijke ondersteuning. Maar met ons digitale product 'De Talentmanager' bieden wij ook aansluiting met zelfontplooiing vanuit het perspectief van de medewerker.  

Performance management

Moderne organisaties sturen op outcome en productiviteit. Zowel voor de medewerkers als voor de ketenpartners. Niet louter de inzet maar het effect van de inzet staat centraal. De manier van werken (zelfsturend of aansturend) en de bijhorende structuur worden faciliterend in dit proces. En ook planning en control krijgen een andere betekenis. Meer dan ooit worden performance en concrete resultaatafspraken, gekoppeld aan de ontwikkeling van mensen en de doelstellingen van de organisatie, bepalend voor het succes van de organisatie of de organisataie-eenheid. Dit betekent dat het HR-beleid in lijn moet zijn met de strategische visie op dit terrein. BuitenhekPlus ondersteunt organisaties in de volle breedte van dit transitie proces: van het formuleren van de beleidsvisie, het vertalen hiervan in structuur- en cultuurveranderingen tot en met het leren benoemen van resultaten en het evalueren en beoordelen van afspraken. Ook biedt BuitenhekPlus u via de Talentmanager de digitale (webbased) oplossing om het goede gesprek tussen leidinggevende en medewerker te borgen tegen de achtergrond van individuele ontwikkeling, resultaatmonitoring en personeelsplanning. 

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie zijn continu in beweging. Als gevolg van landelijke en decentrale afspraken in CAO's en bestuursakkoorden,maar ook door wijzigingen in fiscale en sociale regelgeving en pensioenbesluiten. Die verandering is ons vak. Of het nu gaat over het ARAR, de CAR-UWO of andere (sectorale) CAO's gaat. De adviseurs van BuitenhekPlus begeleiden u bij arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken (van instroom tot en met uitstroom), harmonisatievraagstukken, het formuleren van lokale regelingen of (sociale) statuten, de opzet en toepassing van flankerend beleid, plaatsingsprocessen en vraagstukken op het gebied van verzelfstandiging of privatisering. Wij kennen als geen ander bureau de weg tussen sociale partners en werkgevers en weten hoe we hierin moeten opereren. Voor elk vraagstuk een oplossing!