Organisatieadvies

Moderne organisaties werken volgens het principe van de lerende organisatie. Zij lossen op deze manier veel organisatorische vraagstukken zelfstandig op. Het nadeel daarvan is dat organisaties de blik soms te veel van binnen naar buiten richten. Dan is het verstandig om, samen met een externe partij, te zoeken naar nieuwe richtingen of oplossingen.

BuitenhekPlus kiest ervoor om veranderingen samen met de klant en procesmatig tot stand te brengen. Onze aanpak is vooral oplossingsgericht, out-of-the-box en inspirerend. Wij geloven niet in managementdogma's, standaardmodellen en hoog over vliegende abstracties. Wij geloven wel in maatwerk. In onze visie ondersteunen structuren, technologieën en systemen de mensen. Niet andersom. Daarom staat transparantie en een open communicatie in onze aanpak centraal. Bij elke vraagstelling nemen we de cultuuraspecten mee en communiceren we zorgvuldig over de rol en bijdragen van alle stakeholders. Omdat ontwikkeling niet zonder draagvlak kan.

Organisatie-inrichting

De omgeving verandert en organisaties veranderen mee. Het succes van organisaties hangt steeds meer af van van de mate waarin organisaties op veranderingen kunnen anticiperen: het wendbaar vermogen. Hiervoor bestaat geen standaard oplossing. Verandering vraagt voor iedere organisatie een andere benadering, afhankelijk van externe en interne factoren. Ook de aanleiding voor de verandering verschilt per organisatie. Wat veranderingen gemeen hebben is dat de gevolgen voor structuur en mensen ingrijpend kunnen zijn. Dit vraagt om een projectmatige aanpak. Een projectmatige aanpak begint met een plan. In de visie van BuitenhekPlus volgt de structuur de strategie. Vanuit dat perspectief helpt BuitenhekPlus organisaties met het maken van de juiste keuzes in de inrichting van visieplannen, sturingsprincipes, organisatie- en managementstructuren, procesachitectuur, hoofd- en fijnontwerpen en formatieplannen. En uiteindelijk met de doorvertaling daarvan naar functieboeken en functie-inrichting. BuitenhekPlus regisseert, adviseert en implementeert. Maar altijd vanuit de verbinding en met oog voor de menselijke maat. 

Formatieplanning

Organisatie die durven te veranderen, durven zich ook te wagen aan de vraag welke bezetting nodig is om de doelstellingen te realiseren? Het antwoord op die vraag is meer dan een mathematische oefening en meer dan een vergelijking van formatiecijfers, kengetallen en statistische gegevens. De juiste benadering vraagt om inzicht in de ambities, de kwaliteitsnormen, de kwaliteit van sturing en de kwaliteit van de organisatie. De diepgang van het onderzoek hangt dus ook af van de doelstelling die er mee wordt beoogd. Hoe u de vraag ook stelt, BuitenhekPlus maakt met u inzichtelijk wat u echt weten wilt. Wij maken O&F-rapporten op een interactieve manier en nemen u mee in een situationele aanpak. Dat geldt ook voor onze benchmarks en uit te voeren data-analytics. Wij leveren de gegevens waar organisaties verder mee komen. Opgeteld beter dus!

Doelmatigheid

De juiste sturingsprincipes, managementstructuur en formatie vormen nog geen garantie voor een doelmatig en effectief werkende organisatie. Daar is vaak meer voor nodig. Oplossingen kunnen hier worden gevonden in de manier waarop wordt samengewerkt en de ruimte en verantwoordelijkheid die medewerkers of teams daarin krijgen. Oplossingen hierin zijn er in alle tinten grijs. Aansturing of zelfsturing zijn relatieve begrippen die moeten passen in de individuele context van de organisatie. Maar niet zelden wordt de effectiviteit van de organisatie beperkt door de wijze waarop processen zijn ingericht of de manier waarop processen worden uitgevoerd. Het monitoren van processen levert vaak waardevolle informatie op in hoeverre organisaties in staat zijn om te besparen of alloceren. Effectmeting is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Doelmatigheidsonderzoek kan zich richten op een enkel proces, een deel van de organisatie of de totale organisatie. Hoe breed of hoe smal ook, de adviseurs van BuitenhekPlus zullen het onderzoek altijd verbinden aan de ambities van de organsiatie.

Cultuur en leiderschap

Cultuur is een diffuus begrip. Om te benoemen maar ook om te veranderen. Culuur is een dimensie die een organisatie kan maken of breken. Qua imago, maar ook wat betreft doelmatigheid en effectiviteit. Negatieve cultuuraspecten kunnen op alle niveaus voorkomen en het succes van de organisatie in de weg staan. Binnen een bestuur, een managementteam, een ondernemingsraad of op de werkvloer. Hoe langer het duurt, hoe lastiger het vinden van een remedie. Cultuurverandering of -interventie is bij uitstek een onderwerp dat om een gedragen projectmatige aanpak vraagt. Waarin alle stakeholders meegenomen worden en waarin de herkenning net zo belangrijk is als de route naar de verandering. Cultuur is nauw verbonden met leiderschap. De leidinggevenden zijn immers de sleuteldragers van de cultuur. In woord maar vooral in daad. Niet voor de cultuur op papier, maar voor de cultuur zoals die op de werkvloer wordt beleefd. Het beïnvloeden van cultuur en leiderschap is een complex proces, waarbij er breed in de organisatie aan de knoppen moet worden gedraaid. Wij kunnen dat niet van u overnemen maar de adviseurs van BuitenhekPlus kunnen wel helpen om u te leren aan de juiste knoppen te draaien. Beginnen in het basiskamp en samen op expeditie naar de top is het devies.