"Lean" in het Sociaal Domein

04 september 2018
Rachida Moreira Figueiredo

De 3D-transformatie handen en voeten geven met Lean-processen

Wijkgericht werken? Vormen van integrale toegang? Informatiegestuurd werken? Politieke en organisatorische verantwoording over grote budgetten? Korte samenwerkingslijnen tussen Front-, (Mid-) en Back-Office en tussen uitvoering en beleid? Het zijn allemaal ontwikkelthema's die spelen in het sociaal domein die aangepakt moeten worden. Liefst gelijktijdig, en ook behapbaar. De transformatie moet concreet vorm krijgen om antwoorden te bieden op lokale maatschappelijke opgaven en een adequate dienstverlening op orde te hebben. De spil ligt daarbij bij de professionals van de betrokken disciplines in het werkveld.

De drie decentralisaties vragen u als gemeente, naast een nieuwe kijk op sociale dienstverlening, ook het nodige bij het (her) inrichten van processen. Drie jaar na invoering van de decentralisatie merken wij in de praktijk bij onze klanten dat mede door de diverse onduidelijkheden die er in het begin waren bij invoering van de nieuwe wetgeving dat het (her) inrichten van processen niet mee is ontwikkeld.

Lean principe
Lean als manier van denken kan een gemeentelijke organisatie bij uitstek helpen om een aantal hoofdprocessen van a tot z bij de kop te pakken. Het is gericht om de toegevoegde waarde voor de klant zo hoog mogelijk te maken en al het andere te elimineren. Zowel sociaaldienstverlenende als beleids- en bedrijfsvoeringsprocessen en raakvlakken hiertussen. Om Lean succesvol te maken wordt er - in tegenstelling tot andere procesaanpakken - expliciet aandacht gegeven aan een begrijpelijke, ontwikkelende aanpak die gericht is op het ondersteunen van gedragsverandering. De successen van procesverbeteringen zijn van de professionals zelf en er ontstaat een cultuur van continue verbeteren, van onderop ("be lean") waarbij de klant(vraag) centraal staat.

De vijf Lean principes zijn:

 1. Identificeer de klant en zijn waarde perceptie
  Wie is je klant en wat vindt de klant belangrijk? Denk ook aan de raad en het college.
 2. Identificeer de waardestroom en elimineer verspilling
  Hoe richt je het klantproces en de eigen werkprocessen in? Wat heb je daar voor nodig en welke middelen zet je in? Door het stellen van dit soort vragen en mee te lopen op de werkvloer kan de kwaliteit -gezien vanuit het perspectief van de klant- verhoogd worden en de wachttijd verminderd worden.
 3. Creëer betrokkenheid en empower medewerkers
  Verlies je niet in een aanpak waarin een Lean project ontaard in het toepassen van tools en technieken. En maak successen zichtbaar en concreet op de werkvloer.
 4. Creëer 'pull' bij de klant en 'flow' in het proces
  Met andere woorden: je gaat produceren en leveren pas als de klant een hulpvraag stelt. En zorg voor een goede doorstroom binnen de processen.
 5. Continue verbetering
  Niet tevreden blijven met "een" verbetering maar blijvend naar verbeteringen blijven zoeken. Lean is geen eenmalige actie.

Onze toegevoegde waarde in uw proces?
Het Lean principe is van onderop maar veel Lean initiatieven bij gemeenten zijn in het verleden een schone dood gestorven. En het cursusmateriaal van enthousiastelingen ligt soms te verstoffen. Het vraagt dus wel om een stevige veranderaanpak. Wij kunnen meedenken over het opzetten en begeleiden van een programma en plan van aanpak om het Lean denken te introduceren, het trainen van Lean-trainers, het begeleiden van (start)bijeenkomsten en het enthousiasmeren van alle betrokkenen in het proces. Wij kennen de gemeentelijke processen in het sociaal domein slechts tot op zekere hoogte en gaan vanuit de Lean-gedachte de processen natuurlijk niet zelf veranderen maar reiken wel concrete handvatten aan en stellen vragen om medewerkers hiermee aan de slag te kunnen laten gaan.

Geïnteresseerd?
Rachida Moreira Figueiredo is adviseur bij BuitenhekPlus en richt zich onder meer op het sociaal domein en het onderwerp Lean. Rachida is tevens gespreksleider van de "keukentafelbijeenkomst" met directeuren en managers in het sociaal domein op woensdag 7 november 2018.

Rachida is gecertificeerd trainer en heeft procesexpertise (Green belt Six Sigma) en ervaring met het ontwikkelen van een plan van aanpak om te komen tot een efficiënte(re) inrichting van processen in het Sociaal Domein. In haar loopbaan heeft zij zowel managementervaring in het sociaal domein, als organisaties geadviseerd  en politieke ervaring. Rachida combineert de zakelijke met de menselijke kant en weet door een toegankelijke open houding het vertrouwen te winnen en te verbinden. Contact: figueiredo@buitenhekplus.nl en 06 45178973.